Verze: v2 Datum: 25 květen 2018

Zásady ochrany osobních údajů

Pro společnost Sandberg je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Sandberg A/S (”Sandberg”).

Jméno Adresa Registrační číslo společnosti
Sandberg A/S
(Sandberg A/S is a company in the EET Group)
Bregnerødvej 133D
3460 Birkerød
Dánsko
DIČ: DK14569596
A/S reg.: 193 395

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropské unii (EU).

Osobní údaje, které shromažďujeme na našich internetových stránkách a při poskytování našich služeb, mohou být uchovávány a zpracovávány v Dánsku. V souladu s platným právem jsme oprávněni uchovávat a zpracovávat tyto údaje i v jiných evropských státech, v nichž má naše společnost či některé z našich přidružených nebo dceřiných společností nebo naši zástupci provozovnu.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Zachováváme důvěrnost Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předmětem prodeje ani pronájmu jiným osobám. Bez Vašeho souhlasu nebudeme Vaše osobní údaje užívat ani je sdílet za účelem nesouvisejícím s účelem uvedeným v okamžiku jejich poskytnutí. K provádění některých činností naším jménem využíváme poskytovatele a dodavatele služeb („zástupci“). Tito zástupci Vám například mohou doručovat výrobky, mohou poskytovat služby a podporu spojenou s výrobkem, mohou spravovat naše počítačové systémy a pomáhat nám s marketingovými a propagačními akcemi. Těmto zástupcům bude povolen přístup pouze k těm osobním údajům, které jsou nezbytné pro poskytovaní služeb. Jsou povinni zachovávat důvěrnost osobních údajů získaných naším jménem a nesmí je užít k žádnému jinému účelu.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpřístupnit a/nebo sdělit, pokud jsme přesvědčeni, že takové jednání je nezbytné pro: (a) splnění podmínek zákona nebo právního řízení vedeného proti naší společnosti; (b) splnění výzvy policie nebo státních úřadů k poskytnutí informací; (c) ochranu a obranu našich práv nebo majetku (včetně vynucování plnění našich smluv); nebo (d) jednání za naléhavých okolností směřující k ochraně osobní bezpečnosti našich zaměstnanců nebo veřejnosti.
Naše společnost nebo některá z našich přidružených společností se může účastnit fúze nebo může být koupena jinou společností či může být koupen její majetek. I při těchto typech transakcí se budeme snažit zajistit odpovídající ochranu Vašich osobních údajů.

Jak nakládáme s poskytnutými osobními údaji

Shromážděné osobní údaje jsme oprávněni používat pro provoz svých internetových stránek, k vyřizování Vašich žádostí o informace, k registraci vašich výrobků, ke zpracování vašich žádostí o zaměstnání, k poskytování propagačních materiálů, pro umožnění Vaší účasti v soutěžích a průzkumech, k poskytování služeb a podpory a pro provádění vámi požadovaných transakcí. Tyto způsoby užití mohou zahrnovat i poskytování účinnějšího zákaznického servisu; snadnější užívání našich internetových stránek nebo služeb díky tomu, že není třeba opakovaně zadávat stejné údaje; vypracovávání průzkumů a analýz zaměřených na zlepšení našich výrobků, služeb a řešení; a zobrazování obsahu a reklam, které jsou upraveny v souladu s Vašimi zájmy a preferencemi v rámci platné právní úpravy.

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?

 • Právo na přístup

  Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Sandberg, která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

  Kdykoli společnost Sandberg zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

 • Právo na opravu

  Vždy se snažíme, aby Vaše osobní údaje byly správné. Pro zachování správnosti slouží naše technologické postupy, systémy a pravidla správy osobních údajů. Fyzickým osobám poskytujeme přiměřené možnosti přístupu za účelem prověření a opravy jejich osobních údajů. Vynaložíme přiměřené úsilí, aby došlo k potřebným opravám. K ochraně vašeho soukromí a bezpečnosti také zavedeme přiměřená opatření k ověření Vaší totožnosti, než Vám umožníme přístup nebo změnu osobních údajů, které spravujeme.

 • Právo na výmaz

  Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Sandberg kdykoli s výjimkou těchto situací:

  • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
  • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
  • máte u společnosti Sandberg nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
  • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví
  • jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

  Máte-li za to, že společnost Sandberg zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat (privacysandberg.world). Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na privacysandberg.world.

Ochrana soukromí dítěte

Osobní údaje dětí mladších 16 let vědomě neshromažďujeme. Vyzýváme rodiče a jiné osoby pečující o děti, aby aktivně dohlíželi na činnost a zájmy svých dětí na internetu.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Změníme-li toto Prohlášení o ochraně soukromí, uveřejníme jeho nové změní na tomto místě spolu s datem přijetí jeho nového znění. Dojde-li k podstatným změnám tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, oznámení můžeme uveřejnit i na naší domovské internetové stránce. Jakékoli změny jsou účinné od data novelizovaného znění.

Specific processes of personal data that we collect

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb Sandberg.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu Sandberg.
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • Jméno
 • Město
 • Země/Jazyk

We will process the following categories of personal data only in case you register a Dealer or Press profile:

 • Profil společnosti: Společnost, Adresa, PSČ, Město, Stát/Provincie, E-mail.
 • Web, Tel., Fax, DIČ

Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie:

 • Historie klikání - historie pohybu a prohlížení

Jsme oprávněni zaznamenat také IP adresu, kterou používáte pro připojení na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorem, který používají zařízení k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu.

Sign in/Sign up with Facebook or Google+
We allow you to sign up and log in using your Facebook or Google+ account. If you sign up using Facebook/Google+, this social media will ask your permission to share certain information from your social account with Sandberg. This may include your first name, last name, email address in order for us to verify your identity, general location, a link to your Facebook/Google+ profile and profile picture.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při vytvoření účtu Sandberg.
Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu Sandberg. Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.
Po ukončení platnosti vašeho účtu budou vaše údaje smazány.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Sandberg na adrese privacysandberg.world. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.

Vaše právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a Sandberg vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby.

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních průzkumů a pozvánek prostřednictvím e-mailu.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • Jméno, E-mail, Tel.
 • Země, Jazyk

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Profil společnosti: Společnost, Adresa, PSČ, Město, Stát/Provincie, E-mail.

Jsme oprávněni zaznamenat také IP adresu, kterou používáte pro připojení na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorem, který používají zařízení k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu.

Sledovací prvky (web beacons) v HTML formátu zařazujeme také do e-mailového věstníku, abychom zaznamenali počet přístupů do daného věstníku (nebo do jeho určitých článků, odkazů a pod).

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo Sandberg.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláme váš souhlas.

Vaše právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu.
V takovém případě vám společnost Sandberg již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje zpracujeme v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží. Vaše osobní údaje budou použity pro Sandberg ke kontaktování účastníků ohledně soutěže, před akcí a po ní, k identifikaci soutěžících, ověření jejich věku, ke kontaktování výherců, k doručení a další komunikaci ohledně doručení cen.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:

 • Jméno, E-mail, Město
 • Země, Jazyk
 • Výherci: Adresa, Tel., PSČ, Stát/Provincie, Věk
 • Informace poskytnuté pro účely soutěže

Jsme oprávněni zaznamenat také IP adresu, kterou používáte pro připojení na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorem, který používají zařízení k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb doručovatelům k zaslání cen.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu v rámci účasti v soutěži.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 400 dnů od konce soutěže.

Vaše právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů a sociálních médií.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií:

 • Jméno, E-mail, Tel.
 • Země, Jazyk

We will process the following categories of personal data only in case you're a Dealer, a Distributor or a Press media:

 • Profil společnosti: Společnost, Adresa, PSČ, Město, Stát/Provincie, E-mail.
 • Web, Tel., Fax, DIČ

Jsme oprávněni zaznamenat také IP adresu, kterou používáte pro připojení na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorem, který používají zařízení k vzájemné identifikaci a komunikaci na internetu.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování výše uvedených služeb.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem společnosti Sandberg.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

V případě telefonických hovorů a e-mailových protokolů a korespondence uchováváme vaše údaje po dobu 365 dnů a v případě řízení případů po dobu 24 měsíců.

Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Sandberg. Sandberg nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

You may contact us on this email address to exercise your rights: privacysandberg.world

Visitors to our websites

When someone visits this website we collect standard internet log information and details of visitor behaviour patterns. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site. We collect this information in a way which does not identify anyone. We do not make any attempt to find out the identities of those visiting our website. We will not associate any data gathered from this site with any personally identifying information from any source. If we do want to collect personally identifiable information through our website, we will be up front about this. We will make it clear when we collect personal information and will explain what we intend to do with it.

We use Google Analytics to collect statistics about visitor behavior on the websites. Více informací:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Facebook Remarketing, Facebook Pixel a Custom Audiences

V rámci naší Online nabídky jsou na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší Online nabídky) používány tzv. ”Facebook pixel” sociální sítě Facebook, kterou provozuje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (”Facebook”). Pomocí Facebook pixelu je pro Facebook možné, návštěvníky naší nabídky určit jako cílovou skupinu pro zobrazení inzerce, tzv. ”Facebook Ads”. Podle toho používáme Facebook pixel, aby se námi zařazené Facebook Ads zobrazily pouze takovým uživatelům Facebook, kteří projevili zájem o naši internetovou nabídku (tzv. „Custom Audiences“). To znamená, že pomocí Facebook pixelu chceme zajistit, aby naše Facebook Ads odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nepůsobily rušivě. Pomocí Facebook pixelu můžeme dále sledovat účinnost reklamní inzerce Facebook pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme, zda uživatelé po kliknutí na reklamní inzerci Facebooku byli přesměrováni na naši webovou stránku.

Facebook pixel je při vyvolání našich webových stránek bezprostředně začleněn přes Facebook a může na Vašem zařízení uložit tzv. cookie, tzn. malý soubor. Když se následně přihlásíte na Facebook nebo v přihlášeném stavu navštívíte Facebook, bude návštěva naší nabídky zmíněna ve Vašem profilu. Přes Vás vybraná data jsou pro nás anonymní, neposkytují nám tedy žádné logické závěry ohledně identity uživatelů. Každopádně jsou data Facebookem uložena a zpracována, takže je možné spojení s příslušným profilem uživatele. Zpracování dat přes Facebook se uskutečňuje v rámci směrnice Facebooku o používání dat. Podle toho obdržíte další informace ke způsobu funkce Remarketing pixelu a obecně k zobrazování Facebook-Ads, ve směrnici o používání dat od Facebook:
https://www.facebook.com/policy.php

Můžete mít námitky vůči zaznamenání Facebook pixelu a používání Vašich dat k zobrazování Facebook-Ads. K tomu účelu můžete vyvolat stránku zřízenou Facebookem a tam se řídit pokyny k nastavení reklamy na základě používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ad nebo námitku oznámit přes EU stránku http://www.youronlinechoices.com. Nastavení se provedou nezávisle na platformě, tzn., že budou převzata pro všechna zařízení, jako počítač desktop nebo mobilní zařízení.

Jak používáme soubory cookie?

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a opět se používá během vašich dalších návštěv. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Pokud po přihlášení zvolíte možnost Pamatovat přihlášení, použijeme trvalé soubory cookie k uložení vámi zvolené vstupní stránky a k uložení vašich údajů.
Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Propojíme pouze identifikační údaje vašeho souboru cookie s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším účtem, pokud se přihlásíte do svého účtu.

Kdo má přístup k vaším osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

V případě přihlášení do účtu se právní základ opírá o náš legitimní zájem. Propojíme pouze identifikační údaje vašeho souboru cookie s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším účtem, pokud se přihlásíte do svého účtu.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Sandberg neukládá vaše osobní údaje. Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat ve svém prohlížeči. Návod, jak zacházet se soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě prohlížeče. Cookies můžete zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.

Birkerød, 25 květen 2018